Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOLNET

§ 1. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Wolnet (dalej: „Sklep internetowy”) działający pod adresem www.wolnet.pl prowadzony jest przez Wolnet z siedzibą w Świdnicy, ul. Zamenhofa 46, 58-105 Świdnica, REGON: 891408700, NIP: 8842146530, e-mail: e-sklep@wolnet.pl

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów i/lub Użytkowników ze Sklepu internetowego.

§ 2. Definicje

1. Klient - oznacza każdą osobę przeglądającą treści Sklepu internetowego oraz osobę, która dokonała w Sklepie internetowym zakupu towaru lub Usług.

2. Użytkownik - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który posiada w Sklepie internetowym Konto umożliwiające składanie ofert handlowych.

3. Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. Przedsiębiorca - oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

5. Konto - oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający składanie zamówień.

6. Punkty Odbioru - dowolne punkty zdefiniowane przez Wolnet jako miejsca dostaw towarów, w których Klient może dokonać odbioru zakupionego towaru.

7. Salony Wolnet - Salony sprzedaży bezpośredniej należące do Wolnet. Salony Wolnet po umieszczeniu stosownej informacji przez Wolnet, mogą pełnić funkcję punktów odbioru.

8. Salony Partnerskie - Zwane również Wolnet Partner. Salony sprzedaży bezpośredniej, nie należące do Wolnet. Salony Partnerskie są własnością osób/podmiotów trzecich. Salony Partnerskie po umieszczeniu odpowiedniej informacji przez Wolnet mogą pełnić funkcję punktów odbioru.

9. Usługi - usługi finansowe lub ubezpieczeniowe, stanowiące dobra komplementarne do zakupionego towaru.

10. Dostawcy usług - oznacza podmioty rynku finansowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

§ 3. Wymagania techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie większej niż 5 MB.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe w następujący sposób:

a) Poprzez dokonanie wszystkich kroków niezbędnych do złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie internetowym.

b) Złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie internetowym wymaga podania niezbędnych danych takich jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca odbioru towaru (w przypadku Przedsiębiorców także firmę i numer NIP). Skuteczność tak złożonego zamówienia może być uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.

3. Podanie danych oraz wykonanie kroków w Sklepie internetowym zgodnie z §3 ust. 2 umożliwia skorzystanie z Usług.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do podania innych danych oraz wykonania kroków koniecznych do realizacji zamówienia nie wymienionych w punkcie powyżej.

5. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Wolnet, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

§ 4. Rejestracja, zasady dostępu do danych osobowych, cel zbierania danych

1. Wcześniejsza Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym, aby Klient mógł złożyć zamówienie w Sklepie internetowym. Założenie Konta następuje samoczynnie po złożeniu zamówienia bez rejestracji - generowane jest unikalne hasło, które może zostać zmienione w Panelu klienta po zalogowaniu się.

2. W celu rejestracji Klient:

a) wypełnia w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego wszystkie wymagane pola, w tym ustanawia dla siebie hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków,

b) składa oświadczenie woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i Polityką Prywatności (zasady przetwarzania danych osobowych) oraz że akceptuje ich postanowienia,

c) Klient może opcjonalnie wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania wszelkich informacji handlowych od spółek Grupy Kapitałowej ACTION S.A.,

e) przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Wolnet poprzez akceptację funkcji „Zarejestruj się”.

3. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od Wolnet drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta („Potwierdzenie nowego konta"). W potwierdzeniu zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie powoduje aktywacje Konta.

4. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.

5. W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta lub powiadomić o tym fakcie Wolnet z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji.

6. Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie, która udostępnia dane przysługuje prawo do dostępu do nich, poprawiania, usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez jej odznaczenie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Moje Konto" w panelu użytkownika.

7. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji przechowywane są na serwerach Wolnet, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).

8. Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji, określone w § 3 ust. 3 Regulaminu mogą być wykorzystywane przez Wolnet w celu zawarcia umów i realizacji zamówień, jak również do wewnętrznych celów Wolnet dotyczących ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym, w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do dalszego rozwoju Wolnet.

9.Wolnet informuje, że zawieranie umów sprzedaży w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez Wolnet i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. Wolnet informuje, że nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści maila, czy też w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego.

10.Wolnet informuje, że zawieranie umów z Dostawcami usług ubezpieczeniowych oraz finansowych za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje drogą elektroniczną. Klienci, którzy są zainteresowani skorzystaniem z Usług są przekierowywani ze Sklepu internetowego na stronę internetową Dostawcy Usług. Dostawcy usług uprawnieni są do żądania innych danych niż wymienione w ust. 9 celem identyfikacji Klienta oraz podjęcia dodatkowych czynności celem potwierdzenia zawarcia umowy. Umowy skutecznie zawarte z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. Wolnet informuje, że Dostawcy Usług nigdy nie żądają podania adresu e-mail i hasła w treści maila, czy też w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego.

11.Klientom/Użytkownikom Sklepu internetowego nie są dostarczane na podane adresy poczty elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

12.Użytkownik, w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym, może dobrowolnie wyrazić zgody na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo prowadzonego przez Grupę Allegro z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182 oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie internetowym, oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Programu Ochrony Kupujących dostępne są na oficjalnej stronie Ceneo.

§ 5. Wykorzystywanie plików Cookies

1.W niniejszym regulaminie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również w innych podobnych technologiach stosowanych w ramach Sklepu internetowego, w tym aplikacjach mobilnych.

2.Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego oraz innych aplikacji jest Wolnet z siedzibą w Świdnicy.

3.Wolnet umieszcza Pliki cookies na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu:

a) Dostosowania zawartości Sklepu internetowego oraz innych aplikacji do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Sklepu internetowego lub innej aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.

c) Utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego.

d) Przedstawianie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

e) Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).

4.Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

5.Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów.

6.Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Sklepu internetowego.

7.Korzystanie z Internetu, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami polegającymi na różnych formach ingerencji osób trzecich. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów teleinformatycznych zalicza się zwłaszcza: możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji przekazywanej drogą elektroniczną; wirusy komputerowe - oprogramowanie infekujące pliki; tzw. robaki internetowe [worm), czyli szkodliwe oprogramowanie z możliwością samopowielania danych; oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w Internecie; tzw. phishing (łowienie haseł) poprzez łamanie zabezpieczeń; tzw. sniffing- polegający na wykorzystaniu programu przechwytującego dane; działanie nielegalnych urządzeń pozwalających na nieuprawniony dostęp do danych w tym wykonujących kryptoanalizę w celu złamania lub obejścia zabezpieczeń. Podstawowym warunkiem ograniczenia takich zagrożeń jest korzystanie przez Klienta/Użytkownika z oryginalnego oprogramowania komputerowego oraz używania programów przeciwdziałających naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Użytkownika.

§ 6. Informacje o towarach, cenach oraz kosztach dodatkowych

1. Sklep internetowy umożliwia Użytkownikom w szczególności:

a) składanie zamówień na towary i usługi dostępne w Sklepie internetowym oraz zawieranie umów na odległość,

b) uzyskiwanie informacji o towarach oraz Usługach dostępnych w Sklepie internetowym.

2. Informacja o towarach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Wolnet o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika, które stanowi ofertę zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Informacja o Usługach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację o ogólnych warunkach Usług możliwych do zakupu poprzez złożenie przez Użytkownika ofert na stronie Dostawcy Usług.

4. Informacja o towarach i Usługach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego może nie pokrywać się z ofertą dostępną w Salonach Wolnet. Ceny przedstawione w Sklepie internetowym mogą odbiegać od cen w Salonach Wolnet. Stawki wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa niniejszym Regulaminie w dacie składania zamówienia.

5. Sugerowane ceny i inne należności do zapłaty przedstawione na stronie Sklepu internetowego zawierają należne podatki. Cena określa wyłącznie koszt nabycia towaru lub usługi. Dostawa towarów i wybrany sposób płatności podlega odrębnej opłacie, której wysokość uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy/płatności. Wszelkie należności objęte obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika/Klienta wskazywane są w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem i wymagają potwierdzenia przez Użytkownika/Klienta.

6.Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie internetowym z wyjątkiem wyraźnie oznaczonych jako używane lub poleasingowe lub wyprzedażowe, są nowe, nieużywane i objęte są gwarancją Producenta, której treść załączona jest każdorazowo do dostarczonego/odebranego osobiście towaru oraz jest udostępniona na kartach produktów na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sklep internetowy obowiązany jest do dostarczania rzeczy bez wad.

§ 7. Zawarcie umowy sprzedaży towarów i/lub usług

1. Zamawianie towarów i usług przedstawionych na stronie internetowej Sklepu internetowego dokonywane są z obowiązkiem zapłaty (w związku z tym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opis towaru/ów, kosztów ich zakupu, kosztów zamawianych usług i parametry techniczne). Klient/Użytkownik wybiera dany/e towar/y lub usługę/i przedstawiony/e na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu wyboru towaru/usługi Klient/Użytkownik klika w funkcję „Dodaj do koszyka”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru/ów lub usług. Usuwanie towaru/ów lub usług z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję usuń w koszyku.

2. Po zakończeniu wyboru towaru/ów lub usług (w tym sposobu dostawy i formy płatności) oraz po wypełnieniu wymaganych pól formularza zamówienia Użytkownik klika w funkcję „Zamów i Zapłać”, co oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, co powoduje otrzymanie przez Sklep internetowy wiadomości o chęci zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku - złożenie oferty zakupu. Realizacja zamówień przez Sklep internetowy wymaga potwierdzenia obowiązku zapłaty przez nabywcę towaru oraz chęci skorzystania z Usługi komplementarnej.

3. Klient, który dokonał uprzednio rejestracji (założenia Konta) w sposób opisany w § 4 Regulaminu po kliknięciu w funkcję „Zamów i Zapłać” kończy etap składania zamówienia.

4. Klient, który składa zamówienie bez uprzedniej rejestracji jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego oraz wypełnić wszystkie pola wymagane do zawarcia i wykonania umowy. Pola wymagane będą wyraźnie zaznaczone jako konieczne do wypełnienia, o czym Klient zostanie poinformowany.

5. W przypadku braku towaru, na który Użytkownik złożył zamówienie, Wolnet informuje o tym fakcie Użytkownika przesyłając mu e-mailem komunikat lub wyświetla na stronie Sklepu Internetowego - podczas składania przez Użytkownika zamówienia - komunikat skierowany bezpośrednio do Użytkownika informujący, że Wolnet nie może potwierdzić realizacji zamówienia zawartego w ofercie zakupu, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na dostawę towaru albo odsyła Użytkownika do złożenia nowej oferty zakupu na stronie Sklepu internetowego. W takiej sytuacji Użytkownik może zrezygnować z zamówienia informując o tym Wolnet, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę towaru lub złożyć nowe zamówienie na inny towar.

6. Wolnet sprawdza stan magazynowy. Jeśli towar o wybranej przez Użytkownika specyfikacji technicznej i cenie jest dostępny, Wolnet przesyła do Użytkownika e-mailem komunikat – „Potwierdzenie Realizacji Zamówienia” - przyjmując złożoną ofertę zakupu i zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, jego cenę wraz z opłatami dodatkowymi (w szczególności kosztami przesyłki), wybrany przez Użytkownika sposób płatności, a także sposób dostawy. Po otrzymaniu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia, którego treść odpowiada oczekiwaniom stron co do specyfikacji technicznej towaru, jego opisu oraz ceny:

a) w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisów płatności internetowej, Użytkownik dokonuje płatności. Po otrzymaniu przez Wolnet płatności realizowana jest dostawa towaru,

b) w przypadku wyboru przez Użytkownika płatności „przy odbiorze", wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie.

7. W momencie przystąpienia przez Wolnet do realizacji dostawy, zgodnie z ust. 6 powyżej, Wolnet przesyła Użytkownikowi/Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej komunikat w formie pliku zamkniętego PDF (Portable Document File) zawierający Fakturę VAT wraz z informacjami wymaganymi przez przepisy prawa, stanowiącymi integralną część zawartej umowy na odległość. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

8. Klient, który składa zamówienie na Usługę, przekierowywany jest na stronę Dostawcy Usług i jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie oraz wypełnić wszystkie wymagane pola.

9. Dostawca usług weryfikuje złożony wniosek o zawarcie umowy na Usługę. Jeśli decyzja o możliwości skorzystania z Usługi wybranej przez Użytkownika jest pozytywna, Dostawca Usług informuje o tym Użytkownika - przyjmując złożoną ofertę, przesyłając ogólne warunki Usług, ich cenę, wybrany przez Użytkownika sposób płatności, a także sposób potwierdzenia zawartej umowy. W tym momencie zawierana jest umowa sprzedaży Usług.

10. Umowa sprzedaży towaru/ów i/lub usług pomiędzy Wolnet a Użytkownikiem/Klientem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.

11. Wolnet wystawia faktury VAT oraz korekty faktur w formie elektronicznej PDF, zapewniając autentyczność i integralność dokumentu. Dokument sprzedaży w wersji papierowej może zostać przesłany listownie na wskazany adres Użytkownika/Klienta pod warunkiem wyrażenia takiej woli w chwili składania zamówienia.

12.Dokumentem sprzedaży Usługi jest formularz umowy uzupełniony o dane wskazane podczas weryfikacji wniosku lub potwierdzenie dokonania.

13.W przypadku zawarcia umowy sprzedaży do obowiązków Konsumenta należy odbiór towaru oraz dokonanie zapłaty ceny określonej w potwierdzeniu zawarcia umowy.

14. W przypadku, gdy Konsument zawiera z Wolnet umowę:

a) o świadczenie usług, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Wolnet informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; ii)Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, jednakże w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, koszty spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia od umowy obciążają Konsumenta. Sposób ustalenia tych kosztów określa § 9 ust 1 pkt 3) Regulaminu. Informacje o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania określa § 9 ust 1 - 8 Regulaminu. Żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy składane jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o powyższych skutkach odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższego żądania;

b) o świadczenie usług, które zostaną wykonywanie w pełni przez Wolnet, Wolnet informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na wykonanie usługi w pełni; ii) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy po spełnieniu świadczenia przez Wolnet. Zgoda na wykonanie usługi w pełni składana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższej zgody;

c) dostarczenia treści cyfrowych (dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, m. in. pliki danych audiowizualnych, oprogramowanie, gry, aplikacje), które nie są zapisane na nośniki materialnym, Wolnet informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia (dostarczenia treści cyfrowej) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy informując jednocześnie, że wiąże się to z utratą prawa do odstąpienia od takiej umowy; ii) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy jeśli wyraził powyższą zgodę i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy: iii)po zawarciu umowy Wolnet dostarcza Konsumentowi potwierdzenie jej zawarcia wraz z informacją o udzieleniu przez Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia. Zgoda na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy składana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższej zgody.

§ 8. Statusy zamówień, formy dostawy towaru, sposoby płatności, koszty i termin dostawy, odbiór towaru

1. Statusy zamówień - szczegółowe informacje dla Użytkownika o zamówieniu przesyłane przez Wolnet w wiadomościach e-mail, o następujących statusach:

a) nowe - oczekujące - złożenie oferty zakupu, etap sprawdzania dostępności, cen i specyfikacji względem złożonej oferty zakupu oraz oczekiwanie na zaksięgowanie płatności

b) zarezerwowane - produkty zostały zarezerwowane, etap sprawdzania cen i specyfikacji względem złożonej oferty zakupu oraz oczekiwanie na zaksięgowanie płatności

c) w trakcie realizacji - kompletowanie zamówienia, pakowanie, przygotowanie do wysyłki

d) wysłane - zamówienie przekazane do wysyłki

e) zakończone - potwierdzenie odebrania towaru przez kuriera z magazynu Wolnet

2. Formy dostawy towaru:

a) odbiór osobisty w magazynie Wolnet (ul. Zamenhofa 46, 58-100 Świdnica)

b) przesyłka kurierska wybranym przez Klienta/Użytkownika przewoźnikiem (spośród przewoźników proponowanych przez Wolnet lub przewoźnikiem wskazanym przez Klienta/Użytkownika) z magazynu Wolnet na adres: a) wskazany przez Klienta/Użytkownika; b) Salonu Wolnet; c) Paczkomatu

Ograniczenia dotyczące dostaw: dostawy realizowane są na terenie Polski, w godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Ograniczenia określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego - zakładka: Realizacja zamówienia).

3. Akceptowane przez Sklep internetowy sposoby płatności (określone są także na stronie internetowej Sklepu internetowego - zakładka: Formy płatności):

a) gotówką tylko w przypadku odbioru osobistego w Punkcie Odbioru lub Salonie Wolnet,

b) za pobraniem,

c) przelew na konto bankowe Wolnet,

d) płatności internetowe obsługiwane przez serwisy płatności internetowej,

e) płatność ratalna.

4. Koszty dostawy towaru/płatności wyświetlane są na stronie Sklepu internetowego podczas składania zamówienia przez Użytkownika/Klienta, po wybraniu formy odbioru towaru i sposobu płatności.

5. Termin zapłaty:

a) Użytkownik/Klient może dokonać płatności po prawidłowo złożonym zamówieniu z obowiązkiem zapłaty przechodząc do następnego etapu, który następuje po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

b) Użytkownik/Klient może dokonać płatności najpóźniej w dacie odbioru towaru.

6. Zapłata za zakupione towary lub usługi powinna nastąpić w jednej z form wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego według wyboru nabywcy towaru lub usługi. Niewykonanie obowiązku zapłaty może spowodować wstrzymanie realizacji zamówienia, za wyjątkiem gdy Użytkownik dokona wyboru sposobu płatności „przy odbiorze".

7. Termin dostawy:

a) zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną formą dostawy towaru. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 5 dni (termin zależny jest od dostępności towarów w magazynie, oraz indywidualnej konfiguracji sprzętu). W przypadku wybrania przez Użytkownika/Klienta jako sposobu płatności przelewu bankowego lub płatności za pośrednictwem serwisów płatności internetowych lub płatności ratalnej z udziałem Dostawcy usług - czas dostawy towaru liczony jest od momentu zaksięgowania przez Wolnet wpłaty;

b) w sytuacjach wyjątkowych lub w odniesieniu do produktów sprowadzanych na zamówienie, termin dostawy towaru/ów może przekraczać 5 dni, Wolnet poinformuje o tym fakcie Użytkownika/Klienta w trakcie składania zamówienia lub e-mailem albo telefonicznie, umożliwiając Użytkownikowi dokonanie wyboru - odstąpienie od umowy sprzedaży lub oczekiwanie na wydłużony termin dostawy towaru/ów.

8. Odbiór towarów:

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów sugerujemy aby przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik/Klient sprawdził jej stan, a w przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia proponujemy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzenie z udziałem kuriera odpowiedniego protokołu oraz poinformować o tym fakcie Wolnet za pomocą dostępnych środków komunikacji.

§ 9. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia wydania rzeczy, a w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi - od dnia jej zawarcia. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem na adres Wolnet ul. Zamenhofa 46, 58-105 Świdnica.

2. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie. Zwrot świadczeń stron powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

3. Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o warunkach umowy, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane na adres Usługodawcy.

4. W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o warunkach umowy, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane na adres Usługodawcy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni:

a) od odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń konsumenta albo

b) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w przypadku świadczeń przedsiębiorcy.

6. W przypadku rozpoczętego za zgodą konsumenta świadczenia Usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3 i 4, Dostawca usług może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za Usługę rzeczywiście wykonaną.

7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadkach:

a) świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f) dostarczania prasy;

g) usług w zakresie gier hazardowych

h) dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych (m.in. kart i bonów podarunkowych, kart przedpłaconych uprawniających do wykupienia określonego rodzaju Usługi, które stanowią znaki legitymacyjne w rozumieniu Art. 92115 Kodeksu cywilnego), tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym.

§ 10. Procedura reklamacji towaru

1. Wolnet przyjmuje i rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi, dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym przez Konsumentów. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą pisemną na adres korespondencyjny Wolnet, drogą mailową pod adresem reklamacje@wolnet.pl, a także w Salonach Wolnet. Adresy Salonów Wolnet wskazane są na stronie internetowej Sklepu internetowego (zakładka: Sieć sprzedaży i Punty odbioru). Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis. Reklamowany towar można dostarczyć do Salonów Wolnet lub do serwisu Wolnet pod adresem: Wolnet ul. Zamenhofa 46, 58-105 Świdnica. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą mailową pod adresem reklamacje@wolnet.pl

2. Strony wyłączają odpowiedzialność Wolnet z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art 558 § 1 Kodeksu Cywilnego), przy sprzedaży do Klientów będących przedsiębiorcami, z wyjątkiem przypadków, gdy Wolnet udziela wyraźnie rękojmi na określone produkty.

3. Salony Wolnet przyjmują reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym posiadające wady, które Klienci chcą zareklamować w ramach gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru, pośrednicząc tym samym w przekazywaniu towaru do autoryzowanych serwisów gwarantów oraz po naprawie, z serwisu do Klienta (odbiór towarów w salonach Wolnet). Przy składaniu reklamacji (realizacji uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru) Wolnet prosi o dokładne zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami otrzymanej karty gwarancyjnej i stosowanie się do jej postanowień. Karta gwarancyjna nie jest opatrzona pieczęcią sprzedawcy, co nie będzie miało wpływu na uprawnienia wynikające z gwarancji. Pieczęć sprzedawcy na karcie gwarancyjnej można uzyskać w terminach i godzinach pracy Salonów Wolnet lub poprzez przesłanie jej na adres: Wolnet SERWIS ul. Zamenhofa 46, 58-105 Świdnica. Podstawą do umieszczenia na karcie gwarancyjnej pieczątki Wolnet jest kopia dokumentu zakupu towaru, otrzymanego przy zakupie, chyba że zakup zostanie potwierdzony przez Wolnet na podstawie przekazanych danych.

4. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji towar należy dostarczyć do salonu Wolnet wraz z dowodem zakupu i/lub kartą gwarancyjną. W przypadku ich braku złożenie reklamacji jest możliwe, o ile zakup towaru zostanie potwierdzony przez Wolnet. W salonie Wolnet sprzedawca odbierze towar i wypełni przy udziale Klienta zlecenie serwisowe, które otrzyma dany numer. Wskazane jest załączenie przez Klienta opisu występującej wady. Klient określa ponadto swoje żądanie.

5. Klient może nie skorzystać z pośrednictwa salonu Wolnet i sam dostarczyć towar do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej.

6. Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

7. Towar powinien zawierać opakowanie pozwalające na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania towaru, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie towaru.

8. Wolnet prosi o jak najczęstsze wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych, co pozwoli uchronić je przed ewentualną bezpowrotną utratą w przypadku poważnej awarii sprzętu. Realizacja naprawy gwarancyjnej może wiązać się z utratą danych na dostarczonych nośnikach.

9. Informacje na temat sposobów realizacji napraw gwarancyjnych, kontakty do serwisów producentów można uzyskać pod adresem mailowym: serwis@wolnet.pl Informacje na temat procedur reklamacji zakupionego sprzętu można uzyskać dodatkowo telefonicznie pod numerem Infolinii.

10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11. Pytania lub uwagi dotyczące działania Sklepu internetowego prosimy kierować pod adres admin.e-sklep@wolnet.pl lub pod adres biuro@wolnet.pl. Telefon kontaktowy do Sklepu internetowego: 74 640 60 70

§ 11. Procedura reklamacji Usług

1. Salony Wolnet przyjmują reklamacje dotyczące Usług finansowych lub ubezpieczeniowych stanowiących dobra komplementarne do zakupionych towarów, które Klienci chcą zareklamować, pośrednicząc tym samym w przekazywaniu reklamacji do Dostawców Usług oraz po rozpatrzeniu, od Dostawcy usług do Klienta (odbiór decyzji w salonach Wolnet lub drogą elektroniczną). Przy składaniu reklamacji Wolnet prosi o dokładne zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami otrzymanych Ogólnych Warunków Umów i stosowanie się do ich postanowień.

2. Reklamacje dotyczące Usług finansowych lub ubezpieczeniowych Klienci mogą złożyć w formie pisemnej - osobiście, w jednostce Usługodawcy obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową, ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Usługodawcy lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez Usługodawcę.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w terminie 30 dni w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Usługodawca odpowiedź może dostarczyć również pocztą elektroniczną na wniosek klienta.

4. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klienta treść odpowiedzi, o której mowa w art. 11 ust. 1, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:

a) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;

b) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość;

c) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;

d) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

e) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;

f) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość;

g) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (więcej informacji: http://rf.gov.pl);

h) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany do sądu miejscowo właściwego do rozpoznania spraw.

5. Pytania lub uwagi dotyczące Usług prosimy kierować bezpośrednio do Dostawców Usług. Celem uzyskania danych kontaktowych do Dostawców usług prosimy o kontakt pod adresem we-sklep@wolnet.pl lub pod adresem biuro@wolnet.pl. Telefon kontaktowy do Sklepu internetowego: 74 640 60 70.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Wolnet informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.wolnet.pl.

3. Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

4. Wolnet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.

5.Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem www.wolnet.pl. Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.

6. Data opublikowania regulaminu 16.10.2018 r. Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych w Sklepie internetowym po dacie opublikowania regulaminu.

 

Załącznik do Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat (w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail)

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl